Delinian

Financial Data Analyst

Job Locations BG-Sofia
Job Post Information* : Posted Date 1 month ago(30/08/2023 16:05)
ID
Aug 2023-16013
# of Openings
1
Category
Other

Job Advert

 
Основни умения и опит:
- Способност бързо да обработва и интерпретира  големи обеми от финансова информация от текстово и цифрово естество.
- Много добри умения за онлайн търсене и оптимизирането му.
- Умения за спазване на крайни срокове.
- Способност да извършва качествена проверка и да следи за спазването на установените стандарти.
- Способност да проверява и потвърждава информация.
- Добра компютърна грамотност, особено във връзка с Ексел и други инструменти за манипулации и визуализации с данни.
- Диплома в областта на Икономика, Финанси и други свързани специалности.
- Отлично владеене на английски език.
 
Основна роля :
Тази роля е свързана с:
- работа по продуктите на АйДжей Глобал – търсене, прочуване и записване на информация за големи инфраструктурни финансови сделки и трансакции, която се попълва в няколко бази данни
- участие в различни вътрешни и външни доклади
- развиване на експертиза в областта на проектното финансиране и инфраструктурните сделки
 
Основни задължения:
- Отговаря за попълването и управлението на данните за АйДжей Глобал, на база поверени региони, сектори и набори от данни.
- Следи новините и проучванията, публикувани на сайта на АЙДжей Глобал, както и други източници за информация, свързана с трансакции, активи, компании и други набори от данни.
- Поддържа връзка с участници на пазара и регулярно контактува с източниците си с цел да придобие повече информация по отношение на  трансакции, активи, компании и други набори от данни.
- Поддържа база данни с контакти във връзка с всички възложени региони и сектори.
- Периодично преглежда за неточности и изчиства по-стари некоректни данни за трансакции, активи, компании и други набори от данни, на базата на новата информация, с която разполага.
- Поддържа отчетност и менажира данните в системата ДЖИРА в реално време.
- Работи по моментни задачи и проекти с ограничена продължителност във връзка с базата данни и всички набори от данни в нея, както и във връзка с вътрешни доклади и такива, издавани за клиенти.
- Изпълнява други задължения, поставени от прекия ръководител.
 
-------------------------------------------------
 
Essential skills and experience:
- Ability to read large amounts of written-word and numerical sources of financial data very quickly and interpret this as trained.
- Exceptional online research skills with advanced search engine familiarity.
- Ability to meet deadlines.
- Ability to perform accuracy checks and to make sure the final product follows the pre-agreed standards.
- Аbility to cross-check and validate information.
- Strong computer literacy, especially in Excel and other data manipulation and visualization tools.
- Degree in Economics, Finance or related subjects.
- Excellent grasp of English.
 
Summary of Primary Role:
This role involves:
- work on IJGlobal’s market data services – tracking, researching and recording global project finance transactions in our multiple databases
- involvement in various internal and external reports
- building expertise in project finance and infrastructure markets
 
Key Responsibilities:
- Assuming full responsibility for data input and management in the regions, sectors and data sets assigned.
- Monitoring of IJGlobal news and research, and third-party sources for information related to transactions, assets, companies, and other datasets.
- Building relationships with market participants and being in touch with the market to continuously obtain further information related to transactions, assets, companies, and any other datasets.
- Maintaining a database of contacts related to any assigned regions and sectors.
- Retroactive cleansing of data within transactions, assets, companies and any other data sets for inaccuracies or omissions based on subsequent information obtained 
- Maintaining JIRA reporting and data management in real time.
- Working on ad-hoc tasks and temporary projects related to the database and any of its data sets, as well as internal reports and those issued to clients.
- Other duties as requested by the immediate manager.
 
 
 
 
 
 
 

Options

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed